Lorelli Alex 3 az 1-ben pihenőszék - Dark Blue Hippo 2019
Ár: 19 990 Ft (bruttó)
CAM Giocam pihenőszék /2017/ #222
Ár: 26 990 Ft (bruttó)
ZOPA Dolce etetőszék Dove Grey/Grey
Ár: 36 990 Ft (bruttó)
Welsoft Babatakaró 70*90/beige
Új ár: 3 290 Ft
4 590 Ft (bruttó)

ÁSZF

1. BEVEZETÉS
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.onlinebababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető 

szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon 

technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasználó és a Szolgáltató 

közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és 

nem megtekinthető. 

 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A SZOLGÁLTATÓ
Név:Central Fors Invest Kft.

Székhely: 8200,Veszprém, Haszkovo 18/k

Levelezési cím: 8200,Veszprém,Haszkovo 18/k

Cégjegyzékszám: Cg.19-09-519451

Bejegyző Bíróság neve:   Veszprém Megyei Cégbíróság

Adószám:  26164586-2-19

 

Számlavezető pénzintézet:  K&H Bank

Számlaszám: 1040 4041 5052 6871 5684 1002


E-mail cím:   onlinebababolt@gmail.com

Telefonszám: 0630/6621048

Honlap:http://onlinebababolt.hu/


Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tóth Péter EV.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Ferencsik u. 19

Elérhetőség: , info@webforexperts.com


3. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG
A www.onlinebababolt.hu babatermékek kiskereskedelmével foglalkozik.


4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
4.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során 

felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi 

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és 

kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem 

közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem 

köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló 

jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E szolgáltatók 

adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is 

figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem 

megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató 

jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására.

4.2. Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem, vagy más szellemi 

alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a 

Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 

illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, 

a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy a 

Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő 

tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével 

lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot 

Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek, vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű 

használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a 

Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók, vagy hasznosíthatók fel.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.onlinebababolt.hu domainnevére, az ehhez 

tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos 

minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak 

visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, 

illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat 

felülírni

5. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
5.1. Regisztráció

 Ha a Felhasználó regisztrálni szeretne, akkor „Regisztráció” menüpontra kattintást követően, vagy a megrendelési folyamat során a regisztrációs 

felület értelemszerű kitöltésével tud.   A következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére: 


Név.
Email cím
Telefonszám
Mobiltelefon száma
A „Számlázási adatok” menüpont alatt

Név
számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
Cég megrendelő esetén adószám


 A honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási 

és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) 

lehetősége van a szállítási címet megadnia.


Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
Elfelejtett jelszó esetén : a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. 

"Rendelés - bejelentkezés vagy regisztráció"  -nál

Ha elfelejtetted jelszavadat, az új jelszó igényléséhez kattints ide: "Elfelejtett jelszó."
Új jelszó megküldését követően a vásárlás folytatható a honlapon.

 


A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb 

problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a 

jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden 

regisztrációt egy önálló személyként kezel.

Felhasználónak ezen a felületen  lehetősége van eldönteni hogy  feliratkozik-e a Szolgáltató hírlevelére .
 Hírlevél feliratkozásra a regisztrációtól függetlenül is lehetőség van a honlapon.

A regisztráció elküldésével a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a 

Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció 

során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Felhasználó a honlapon található „ Belépek” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mail cím, jelszó) tud 

belépni a honlapra.


Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az onlinebababolt@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését 

követően Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Felhasználó felhasználói 

adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és 

dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó 

tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul 

megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg 

értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, 

teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Termékkeresés

 

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével 

böngészhet. 
A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. 
Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható  termékből található ízelítő. 
Minden akciós  termék esetében : külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. 

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. 
Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A 

termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes 

jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan 

listaszerűen jelennek meg.


Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható 

kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az 

esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 

 5.2. Megrendelés

 

A választott termék a "Kosárba tesz " gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. 
A Felhasználó a kosár tartalmát a "Kosár tartalma"  menüpont segítségével ellenőrizheti. 
Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt a törlésre kattintva,
lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. 
A Felhasználó a "Tovább a vásárlás véglegesítésére" gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. 
Második lépésként lehetőség van belépésre és regisztrációra.

Megjelenik:
Rendelés - bejelentkezés vagy regisztráció
ha itt végzett : 
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. 
A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok 

mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a termék mennyiségén  javíthat a helyes db szám beírásával
. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. 
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, 

az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Ha a Felhasználó nem fogadja el, megrendelését nem tudja elküldeni a Szolgáltató részére.


Az oldal alján található „Rendelés elküldése” gombra kattintással a Felhasználó véglegesen elküldi a megrendelését.

A rendelés feladása tehát a „Rendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás 

adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.


Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a  Belépés ablak vagy Regisztrálok segítségével végezheti el. 
Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott 

megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

Termékek ára

 

A honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, 

amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.
Első levél :   Rendelés visszigazoló email,
Második levél :megrendelés összesítője,amely minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, 
amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

 


Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a 

nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a 

terméket a honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt 

követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy 

megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg a megrendelésére vonatkozó 

visszaigazoló emailt 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott 

fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.4. A szerződés létrejötte

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU 

irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

5.5. Számla

 

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki.

A papír alapú számlát a megrendelés teljesítésével egy időben, a csomaggal kerül kiküldésre, a Felhasználó részére.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt jelezze a megrendelésnél, vagy telefonos egyeztetésnél, hogy a számla 

megfelelően legyen kiállítva.

 

5.6. Fizetés

 

Többféle fizetési mód is igénybe vehető a honlapon:

 

Előre utalás

 

Ha a Felhasználó előre utalással szeretné a termék ellenértékét kiegyenlíteni, akkor ezt a megadott számlaszámra megteheti, de az utalás 

elindítása előtt mindenképpen várja meg a visszaigazoló összesítő  2. e-mail megérkezését, 
addig ne utalja el a vételárat a Szolgáltató részére.

A 2. visszaigazoló összesítő email tartalmazza:

termék vételárát,- esetlegesen felmerülő szállítási költséget és a szállítás várható dátumát .

A fizetés megérkezése után a csomag  kiszállításra kerül, 

A szállításról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

 

Utánvét

 

Ha a Felhasználó utánvéttel szeretné a termék árát kiegyenlíteni, akkor ezt a fizetési módot kell a vásárlási folyamat alatt kiválasztania. 

Ilyen estben a termék kiszállításakor a futárnak kell a termék árát és az esetleges szállítási költséget megfizetni.
Az esetlegesen fellépő szállítási költség a visszaigazoló összesítő :   2. e-mail ben látható,

 

Készpénzzel személyesen :

 

Helyszínen ( személyesen  = termékátvételi pont:8200,Veszprém,Haszkovo 18/k)való átvételkor készpénzzel is kiegyenlíthető a számla végösszege.
 Ha ezt a fizetési módot választja ki  a vásárlási folyamat közben. 
Ilyenkor nincs szállítási költsége a termékeknek!

 

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

 

Többféle átvételi, szállítási feltétel közül választhat a Felhasználó:

 

 

5.7.1. Futárszolgálat

 

Az Eladó a megrendelés feldolgozásakor ,az első automatkus visszaigazoló e-mailt követően ,
2.összesítő igazoló emailt küld a megrendelő számára, amelyben a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról, a szállítás vagy átvétel várható 

időpontjáról szól. (Ez nem a webáruház automatikus visszaigazoló emailjét jelenti – az mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett 

a Webáruházba a megrendelés.)

A csomagot a MPL futárszolgálattal szállítjuk ki, ha a Felhasználó házhozszállítással kéri a terméket.

A futárszolgálat minden munkanapon (hétfőtől-péntekig) 8-17 óra között végzi a szállítást.

A megrendelés bármilyen címre kérhető kiszállításra, de mindenképpen jelezni kell, ha az átvétel nem minden időpontban lehetséges, vagy egyéb 

feltételhez kötött. (pl.: munkahelyre kéri, csak délelőtt tartózkodik otthon,ezt időkorlátos szállításnak hívja az MPL).

A futárszolgálat sms-ben vagy telefonon értesíti a Felhasználót a kiszállítás időpontjakor, de a regisztrációkor megadott email címre 

nyomkövetési lehetőséget küld. ezen  elérhetőségen nyomon követhető a csomag.
ill:A csomag útja nyomonkövethető a www.posta.hu oldalon keresztül.

A futárszolgálat kétszer próbálkozik a csomag kiszállításával, majd visszajuttatja a Szolgáltató részére, aki ezután újra felveszi a kapcsolatot 

a Felhasználóval.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a 

terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a felhasználó nem 

köteles a terméket átvenni, kérheti annak cseréjét /ezért nem kell ismételt szállítási díjat fizetnie ( az az : cseréjét a Szolgáltató 

díjmentesen biztosítja.)

 

 

__________________________________________________________________________
Bútorok esetén : 2020 . 09 23.-tól

Minden bútor rendelése előtt kérjen ajánlatot : a szállítás időpontjával és az esetlegesen felmerülő szállítási költséggel kapcsolatban .

Köszönjük !

 Házhozszállítás kizárólag a KLUPS , LORELLI bútorrendeléseknél lehetséges .
Timba bútoroknál jelenleg csak a személyes átvétel-el felvett rendeléseket tudjuk teljesíteni .

(személyes átvétel : 8200,Veszprém,Haszkovo 18/k

HA LEADTA RENDELÉSÉT  TELEFONON HÍVNI FOGJUK ÖNT ,A  SZÁLLÍTÁS DÁTUMÁVAL  KAPCSOLATBAN.
(hogy biztosan át tudja venni a kért terméket)

ELŐREUTALÁS ESETÉN SÚLYTÓL FÜGGETLENÜL  ÖNNEK A KEDVEZMÉNYES  SZÁLLÍTÁSI DÍJ (KLUPS,ÉS LORELLI bútoroknál)   :   4500FT 


A Szolgáltató a kiszállítást megelőzően értesíti a Felhasználót a pontos összegről, vagy előzetesen kérhető tájékoztató. 
Amennyiben a szállítással kapcsolatos  kapott tájékoztatás (szállítás díja ,szállítási idő) nem megfelelő, úgy elállhat a vásárlástól a (vevő.)Felhasználó.

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a 

fogyasztónak minősülő Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult 

póthatáridőt kitűzni.


TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. 

JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával 

élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek 

előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus 

fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben 

utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási 

díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

 

 


5.7.2. Személyes átvétel

 

Megrendelés beérkezése után a feldolgozás folyamatában az eladó küld értesítő e-mailt a vevő részére a pontos átvételi feltételekről és 

időpontról. Előzetes egyeztetés után :hétfőtől - szombatig  termékátvételi ponton( nyitvatartási időben) : 8200, Veszprém, Haszkovo 18/k címen átvehetőek a weboldalon 

leadott megrendelések.

 

5.7.4. Szállítás díja:

- A Megrendelés gombra klikkelést követően megjelenik a : Rendelés - szállítási, számlázási adatok véglegese.


A rendelt termék alatt olvasható :

**************************************
Itt a szállítási költségekről kap egy általános tájékoztatást .
Mivel  oldalunkon 0,5kg tól akár 100kg os terméket is rendelhet a felhasználó

_______________________________.

A termékeket az MPL szállítja házhoz:

_______________________________

 

Szállítási Díj :
_______________________________

Alapdíj házhoz :       1890.-ft   / csomag     (  10 kg-ig)
10 kg felett :             2500.-ft   /csomag
Átutalás  /  Postai úton   , megjegyzés rovatba beírva választható: postán maradó  vagy postapontra szállítandó .  1290.-ft /csomag
/kivéve bútor ,vagy terjedelmes csomag(pl: babakocsi)
__________________________________
Díjtalan: 70 000 Ft értékű vásárlás esetén országon belül !

Az-az:  70.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhoz szállítás az ország egész területén.

_________(ez alól kivételt képeznak a kifutó akciós termékek!)____________________________

Bútorok rendelése esetén : 2020 . 09 23.-tól 
házhozszállítás kizárólag a KLUPS , LORELLI bútorrendeléseknél lehetséges .
Timba bútoroknál jelenleg csak a személyes átvétel -es  rendeléseket tudjuk teljesíteni .

  Bútor rendeléskor a bútor értékének min:20% át kérnénk átutalni bankszámlánkra.
/Bútorrendeléseket ,csak így van módunkban érvényes rendelésnek tekinteni. /  
/Amelyről a már említett 2. összesítő emailben a részletekről tájékoztatjuk/
Bővebb felvilágosítást szállítással kapcsolatban kérjen , keressen bizalommal: 
tel:  0630/6621048, 
vagy 
mail: onlinebababolt@gmail.com

HA LEADTA RENDELÉSÉT  TELEFONON HÍVNI FOGJUK ÖNT , SZÁLLÍTÁS DÁTUMÁVAL   KAPCSOLATBAN.
(hogy biztosan át tudja venni a kért terméket, s az Ön kéréséhez igazodunk.)

BÚTOR ÁRÁNAK ELŐREUTALÁSA  ESETÉN SÚLYTÓL FÜGGETLENÜL  ÖNNEK A KEDVEZMÉNYES  SZÁLLÍTÁSI DÍJ KLUPS és LORELLI termékeknél   :   4500FT 
______________________________________
  /Mivel egy egy rendelés összetett is lehet , babakocsi ,hordozó ...ez több dobozos szállítást jelent/
így a rendelések  szállítási költségéről minden esetben kiküldésre kerül egy 2.e-mail amelyben tájékoztatjuk a kedves megrendelőt 
a rendelésének felmerülő szállítási költségéről .  
______________________________________
A csomag összekészítési ideje ,a feldolgozástól számított 1-5 munkanap!

Abban az esetben, ha a szállítás valamiért ettől eltérne,felvesszük  önnel a kapcsolatot a regisztrációkor megadott elérhetőségei egyikén.

Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás a legnépszerűbb,

melyet az MPL végez ,szállítási idő a csomag FELADÁSÁTÓL számítva 2 munkanap.

___________________________________________________________

 

 

SZÁLLÍTÁSI DÍJ MENTES TERMÉK ÁTVÉTELI PONT: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/k.
(itt rendelés leadásakor személyes átvételt kérnénk megjelölni, s ennek időpontjával kapcsolatban a regisztrációkor megadott számon keressük 

Önt)

A KOVID IDŐTARTAMA ALATT a   : 10.000.-ft-ot meghaladó rendeléseket, BÚTORT is !

Veszprém területén belül ingyenesen mi magunk házhoz (címig !) szállítjuk !

_________________________________________________

 

A szállítás díjáról bővebben a Felhasználó minden esetben a honlapon az Házhoz szállítás , Nyitólap  oldalon keresztül  is tájékozódhat.

6. ELÁLLÁSI JOG

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN


6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, 

aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban 

jelen pontban:  Fogyasztó).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében 

jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

terméknek,
több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
több tételből, vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a 

fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy 

elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a 

célból a Fogyasztó felhasználhatja :

Elállási nyilatkozat:
*********************
Kereskedő neve: Central Fors Invest KFT/ www.onlinebababolt.hu

Kereskedő címe: 8200,Veszprém ,Haszkovo 18/k

Kereskedő e- mail címe: onlinebababolt@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére

vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

 

Kelt

 

_______________________________________________________

 A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon 

belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail, küldésének idejét veszi 

figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően 

bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de 

legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos 

határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. 

Ha a szolgáltató azonban nem vállalja e költségek viselését, a szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A 

termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül 

a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) 

költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb 

szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem 

kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi 

figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a 

Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót 

semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és 

működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék 

jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű 

költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és 

gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

6.2 A fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

 

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan 

termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

(pl. cumi, kozmetikumok, étrend-kiegészítők). Ez esetben, azonban, ha a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel, vagyis a terméket még 

nem vette használatba, úgy visszaküldhető a termék.
7. SZAVATOSSÁG
7.1. Kellékszavatosság

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti 

szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadásának időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl 

kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti 

szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a 

Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 

arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben 

– a szerződéstől is elállhat.

A választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az 

indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül 

közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés 

időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor 

mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően 

keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék 

nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita 

esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

7.2. Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása 

szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik 

a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő 

elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági 

igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó 

a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 

jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén 

kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék 

Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen 

üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó:

elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy 

ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék 

hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.
ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem 

tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a 

vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a 

szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 

Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 

használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn 

belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 

tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A 

jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a 

kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és 

jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 

7.1. és a 7.2.  pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás tehát nem érinti a Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak 

érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 8. 

pontban feltüntettett információk alapján.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással 

párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott 

jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Central Fors Invest Kft.

Levelezési cím: 8200,Veszprém,Haszkovo 18/k

Telefonszám: 0630/6621048

E-mail cím: onlinebababolt@gmail.com

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati 

címével.

A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a 

Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a 

panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz 

fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt küld meg a fogyasztó részére. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint 

telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon 

előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a 

panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá 

felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.

A panaszra adott válasz másolati példányát a webáruház öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni

A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online 

vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az 

Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy 

szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül 

kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett 

kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita 

merül fel.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

 Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: 

http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a 

határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel,

a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást 

adni Önnek.

 

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: 

bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

Fogyasztó a webáruházzal kapcsolatos vitája esetén a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető eljárásában a 

Webáruház üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a 

www.bekeltetes.hu oldalon, illetve : https://www.jateknet.hu/download/bekelteto_testuletek_2017.pdf 

Amennyiben a fogyasztó panaszát vagy minőségi kifogását a webáruház nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a 

fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási 

hivatalok listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhetik el. Egyes esetekben (így webáruházakat érintő bizonyos jogsértések 

esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala folytatja le.


A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 


9. EGYÉB
9.1. ÁSZF, árak módosítása

 

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor jogosult 

módosítani, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

9.2. Technikai korlátok

 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös 

tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az 

internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

9.3. Adatvédelmi szabályzat

 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a köv

Termékeink
 
 

Chipolino 4 Max autósülés 0-36kg-ig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szállításidíj mentes ,
Termékátvételi pont :
Europa GSM

Veszprém

Haszkovo 18/k
 

 

 

 
 
 

100% | 100% | 100%
pénz visszafizetési garancia...
A további részletekért kattintson a 'Tovább' gombra...
Házhozszállítás
24 órán belül és akár ingyen!
További részletek az 'ÁSZF' menüpont alatt találhatóak...
Termékgarancia
Kiváló minőség, megbízhatóság, igényesség, és nem utolsó sorban megfizethetőség...
Kérdése van?
Hívjon minket: +36306621048
Írjon nekünk:
onlinebababolt@gmail.com